Πολυπλοκότητα και Agile (Stoiximan)

Πολυπλοκότητα και Agile “Για κάθε πολύπλοκο πρόβλημα υπάρχει μια λύση η οποία είναι ξεκάθαρη, απλή και εσφαλμένη.” H.L. Mencken  Αν ένα σύστημα είναι απλό, περίπλοκο ή πολύπλοκο εξαρτάται συχνά από ποια οπτική το βλέπουμε. Έχοντας δύο προσεγγίσεις όπως το Stacey matrix και το Cynefin framework μπορούμε να καταλάβουμε το επίπεδο της πολυπλοκότητας. Η ανάπτυξη λογισμικού … Continue reading Πολυπλοκότητα και Agile (Stoiximan)

The Antimatter Principle

Think Different

The Antimatter Principle

Photo-realistic simulation of matter-anti-matter annihilation

Antimatter is by far the most valuable substance, by weight, known to Man (around $25 billion per gram). It’s incredibly rare, amazingly expensive and difficult to produce, and yet is by far the most powerful energy source we presently know of. It’s also the very epitome of alienness.

Seems like a good metaphor for the Antimatter Principle – the only principle we need for becoming wildly effective at collaborative knowledge work.

The Antimatter Principle

Inspired by Jim Benson’s Personal Kanban, which has just two simple “rules” – “make work visible, and limit wip” – I’ve been seeking to simplify software and product development – or, in fact, any kind of knowledge work – and reduce it to just one rule:

“Attend to folks’ needs.”

The power of this simplification may not be immediately apparent, so please allow me to explain…

Attend To

Meaning, “pay attention to”…

View original post 323 more words

What is the Product Owner Framework?

The Product Owner Framework - BETA

The Product Owner Framework is a tool for Product Owners to evaluate their skills and identify areas for growth. It was created by Daisy Pilbrow and Javier Ubillos, an Agile Coach and a Product Owner at Spotify and continues to be developed and expanded upon by Daisy and Viktor Cessan, another Agile Coach at Spotify.

Disclaimer:
This framework is in no way perfect. It’s a work in progress. We created it to help new Product Owners develop their toolbox fast. Despite the holes and the eventual inconsistencies here and there we still felt that we wanted to share this with the world. Hopefully it can help others too.

The Product Owner Framework:
This framework allows you to asses your level of experience in product ownership. It consists of 8 areas that are divided over 4 categories. These categories represent the common push and pull we often see in software development between…

View original post 575 more words

User Story Mapping

What is User Story Mapping? User story mapping is a tool that allows adding a second dimension on the backlog and has been developed from Jeff Patton. User story mapping makes the workflow & the users of a system visible (if a workflow exists), allows visualizing the relationship between Epics, and provides a structure for prioritization … Continue reading User Story Mapping

Who Is Going to Fix Those Bugs?

A sprint is in progress and along with the multiple tasks, it seems that there are also several bugs... Does this sound familiar to you? At the end who should fix those bugs? The one who developed the feature, or anyone else that is available? Let's see some of the pros and cons... those are some of my … Continue reading Who Is Going to Fix Those Bugs?

Talking The Same Language

The impact of talking with the same language/terms. The day before I was excited when I paused to help one of my colleagues, working together οn a complex functionality on web UI logic. This for sure wasn't my area of expertise. At the beginning I was hesitant, considering that I wasn't the right person to … Continue reading Talking The Same Language